پله های آرام خودشناسی و برداشت از واقعیت ( نظریه تحلیل رفتار متقابل )

پله های آرام خودشناسی و برداشت از واقعیت ( نظریه تحلیل رفتار متقابل )
پله های آرام خودشناسی و برداشت از واقعیت ( نظریه تحلیل رفتار متقابل )

شناخت خود یعنی شناختن قدرت‌ها و ضعف‌ها، علایق و ترس‌ها، خواسته‌ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می‌شود.